Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Buiten-beeld / Pixtura gevestigd te Nijkerk, Besselmansgoed 12, 3863 XK. (KVK Gooi- en Eemland 32106023).

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de AW 1912, dan wel andere werken in de zin van AW 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Foto: het (elektronisch verzonden) digitaal databestand en/of de stoffelijke drager, door Buiten-beeld / Pixtura aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, floppydisk of enige andere optische of elektromagnetische drager.
Buiten-beeld / Pixtura: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Reikwijdte Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Buiten-beeld / Pixtura en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door Buiten-beeld / Pixtura te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Buiten-beeld / Pixtura heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
Een opdracht komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Buiten-beeld / Pixtura welke aanvaarding mede kan blijken uit het sturen door Buiten-beeld / Pixtura aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Buiten-beeld / Pixtura overeenkomstig de offerte.

4. Prijzen
4.1 Buiten-beeld / Pixtura is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen. Indien zich een verhoging van de door Buiten-beeld / Pixtura te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de wederpartij is en waarop Buiten-beeld / Pixtura geen invloed kan uitoefenen, kan Buiten-beeld / Pixtura ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat wederpartij gehouden is Buiten-beeld / Pixtura te betalen voor het reeds door Buiten-beeld / Pixtura geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anderszins is vermeld.
4.3 Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door Buiten-beeld / Pixtura gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.4 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
4.5 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
Indien aannemelijk is dat Buiten-beeld / Pixtura hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.
Onenigheid over de factuur schort de betalingsverplichting niet op.
4.6 De Wederpartij verricht de aan Buiten-beeld / Pixtura verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Buiten-beeld / Pixtura heeft verstrekt.

5. Publicaties in strijd met natuurbehoud
Buiten-beeld / Pixtura behoudt het recht om geen beeldmateriaal te leveren t.b.v. publicaties die in strijd zijn met natuurbehoud. Dit is ter beoordeling aan Buiten-beeld / Pixtura en kan zonder verdere opgaaf van reden.

6. Levertijd
Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Buiten-beeld / Pixtura vastgesteld. Indien Buiten-beeld / Pixtura en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Buiten-beeld / Pixtura het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7. Exclusiviteit
Alle door Buiten-beeld / Pixtura ter beschikking gestelde materialen mogen door Buiten-beeld / Pixtura ook aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zal afnemer nimmer het exclusieve gebruik kunnen claimen, op welke wijze dan ook, van door afnemer gebruikte materialen.
Na het moment dat Buiten-beeld / Pixtura materiaal en/ of welk werk dan ook van een fotograaf bekend maakt bij de afnemer, is het afnemer verboden om direct met de betreffende fotograaf contact op te nemen dan wel overeenkomsten met deze te sluiten dan wel op welke wijze dan ook zaken te doen met de betreffende fotograaf.

8. Auteursrechten
Buiten-beeld / Pixtura verklaart dat de intellectuele eigendomsrechten, en met name de auteursrechten, van het ter beschikking gestelde materiaal, waaronder foto's, video's, dia's en andere afbeeldingen en teksten, berusten bij Buiten-beeld / Pixtura. Voor zover voornoemde rechten berusten bij de auteur of een derde is Buiten-beeld / Pixtura licentiehoudster op genoemde rechten en is zij door de rechthebbende gemachtigd om op te treden tegen inbreuk op diens rechten, in de meest ruime zin des woords, en gerechtigd om schadevergoeding te vorderen.
Buiten-beeld / Pixtura heeft krachtens het auteursrecht uitsluitend de bevoegdheid toestemming te verlenen of te weigeren tot het verveelvoudigen en/ of openbaar maken van het aan afnemers toegezonden materiaal.
Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Buiten-beeld / Pixtura. Bij inbreuk komt Buiten-beeld / Pixtura, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Buiten-beeld / Pixtura gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 400,-.

9. Toestemming voor publicatie
Indien Buiten-beeld / Pixtura aan een afnemer materiaal al toezendt, houdt zulks geenszins in dat toestemming is verleend voor publicatie en/ of verveelvoudiging van het toegezonden materiaal. Het recht tot openbaarmaking en/ of verveelvoudiging wordt pas verleend nadat een overeenkomst met Buiten-beeld / Pixtura tot stand is gekomen en integrale betaling heeft plaatsgevonden van het gefactureerde bedrag.
De afnemer is verplicht om bij herdruk of hergebruik van het toegezonden materiaal wederom toestemming te vragen aan Buiten-beeld / Pixtura. Gebruik van het toegezonden materiaal zonder toestemming van Buiten-beeld / Pixtura wordt aangemerkt als inbreuk op het auteursrecht.
Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Buiten-beeld / Pixtura is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Buiten-beeld / Pixtura, hebben bedoeld. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Buiten-beeld / Pixtura. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

10. Eigendomsrechten
Foto's blijven eigendom van de betreffende fotograaf. Buiten-beeld / Pixtura heeft de (exclusieve) (verkoop)rechten van het fotografisch werk. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het Fotografisch werk en de Foto blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij Buiten-beeld / Pixtura / de betreffende fotograaf. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Buiten-beeld / Pixtura nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Buiten-beeld / Pixtura dan ook.

Zolang de afnemer de tegenprestatie krachtens de in deze overeenkomst geleverde of geleverde zaken, de tegenprestatie voor naast de levering te verrichten werkzaamheden c.q. schadevergoeding wegens tekortkoming niet heeft geleverd, blijven de door Buiten-beeld / Pixtura aangevoerde materialen haar eigendom. Buiten-beeld / Pixtura blijft eigenaar van de zaken tot op het moment dat de zaken zijn verwerkt c.q. op andere wijze juridisch eigendom van de afnemer zijn geworden. Het is de afnemer verboden om voor het tijdstip van de door verschuldigde prestaties ergo voor het moment waarop de afnemer eigenaar is geworden van de hier bedoelde zaken, deze zaken aan derden te verpanden, in eigendom aan derden over te dragen dan wel in de feitelijke macht van derden te brengen. Ingeval van schade aan nog niet betaalde zaken moeten de uitkering van assuradeuren aan Buiten-beeld / Pixtura plaatsvinden ter verzekering van het door afnemer verschuldigde.

11. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto schriftelijk aan Buiten-beeld / Pixtura te worden meegedeeld. Buiten-beeld / Pixtura heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. Voor klachten die na 10 werkdagen worden meegedeeld aanvaard Buiten-beeld / Pixtura geen aansprakelijkheid.

12. Geschillen
Indien de oplage, de editie of het aantal verkochte exemplaren van een uitgave dan wel de mediabegroting van de Wederpartij in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft Buiten-beeld / Pixtura het recht om voor zijn rekening door een accountant de boeken van de Wederpartij op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Buiten-beeld / Pixtura voldoen.

13. Naamsvermelding
De naam van Buiten-beeld / Pixtura en de betreffende fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Buiten-beeld / Pixtura een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

14. Beeldbewerking
Het bewerken van de beelden met behulp van beeldbewerkingssoftware is toegestaan mits het wezen van de foto onaangetast blijft.

15. Bewijs-exemplaren
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening minimaal twee bewijs-exemplaren van de publicatie aan Buiten-beeld / Pixtura te doen toekomen.

16. Portretrecht
De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. Buiten-beeld / Pixtura is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

17. Aansprakelijkheid
Buiten-beeld / Pixtura is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Buiten-beeld / Pixtura of door hem ingeschakelde personen. Buiten-beeld / Pixtura aanvaart geen aansprakelijkheid voor indirecte- of gevolgschade, noch voor winstderving. De aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

18. Op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde is het doorverkopen van beelden aan derden toegestaan. Bij inbreuk komt Buiten-beeld / Pixtura, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Buiten-beeld / Pixtura gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 400,-.

19. Opdrachten en wijzigingen
Buiten-beeld / Pixtura heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Buiten-beeld / Pixtura slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Buiten-beeld / Pixtura is geretourneerd.

20. Annulering
In geval van annulering van een opdracht door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Buiten-beeld / Pixtura recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

21. Toeleveranciers
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Buiten-beeld / Pixtura volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Buiten-beeld / Pixtura werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen.

22. Aansprakelijkheid
22.1 Buiten-beeld / Pixtura aanvaardt voor de uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden en de levering van de materialen geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk aan afnemer is gegeven, met uitzondering van grove nalatigheid en/ of opzet.

22.2 Voor zover aansprakelijkheid van Buiten-beeld / Pixtura dient te worden aangenomen, is deze te allen tijde beperkt tot het verzekerde dan wel in redelijkheid verzekerbare deel. Voor het niet verzekerde dan wel in redelijkheid onverzekerbare deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten.

22.3 Buiten-beeld / Pixtura is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van zaken en/ of diensten door haar aan afnemer verstrekt. Buiten-beeld / Pixtura is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden ten aanzien van plaats-, soort en/ of identiteitsbepaling bij door Buiten-beeld / Pixtura geleverd beeldmateriaal.

22.4 Indien Buiten-beeld / Pixtura ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is, doch de afnemer, en Buiten-beeld / Pixtura in dat geval toch door derden aansprakelijk wordt gesteld - waaronder auteursrechthebbende jegens Buiten-beeld / Pixtura -, zal de afnemer Buiten-beeld / Pixtura ter zake volledig vrijwaren en aan haar alles dienen te vergoeden wat Buiten-beeld / Pixtura aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van de afnemer gesloten dadingovereenkomst c.q. onherroepelijk en in hoogste instantie uitgesproken rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.

22.5 Indien aan de zijde van de Buiten-beeld / Pixtura in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Buiten-beeld / Pixtura gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige vergoeding van schade aan de afnemer of garantie gehouden zal zijn, met vergoeding door de afnemer aan Buiten-beeld / Pixtura van de door deze laatste gemaakte kosten.

22.6 Onder een tekortkoming die Buiten-beeld / Pixtura niet kan worden toegerekend, wordt onder andere verstaan, elke van de wil van Buiten-beeld / Pixtura onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstakingen, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte bij in dienst van Buiten-beeld / Pixtura zijnd personeel of van andere personen waarvan Buiten-beeld / Pixtura zich bediend, beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en iedere andere ernstige storing binnen het bedrijf van Buiten-beeld / Pixtura of diens toeleveranciers, op welke wijze dan ook. Voornoemde opsomming is slechts indicatief bedoeld en niet limitatief.

23 Wijzigingen algemene voorwaarden
23.1 Buiten-beeld / Pixtura is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Buiten-beeld / Pixtura zal wederpartij tenminste een maand vóór inwerkingtreding van de wijzigingen door middel van een kennisgeving per email of brief van de inhoud van de wijzigingen in kennis stellen. Buiten-beeld / Pixtura zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand vóór inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
23.2 Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door Buiten-beeld / Pixtura kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is wederpartij gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in artikel 35.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Buiten-beeld / Pixtura genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.

 

24. Beëindiging overeenkomst
Zowel Buiten-beeld / Pixtura als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

25. Nederlands recht
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Buiten-beeld / Pixtura en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

26. Beslechting geschillen
Alle geschillen, voortvloeiende of samenhangende met de overeenkomst of de totstandkoming daarvan, voor zover wettelijk toegestaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem.


Gedeponeerd bij de KVK Gooi- en Eemland op 30 augustus 2007 onder nummer 32106023